Hải đồ giấy là một công cụ cơ bản trong ngành hàng hải, đóng vai trò thiết yếu cho những người đi biển, và bắt buộc phải sử dụng trên tàu (theo điều khoản V/20 Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển gọi tắt là Công ước SOLAS). 

 

Hải đồ giấy cung cấp các thông tin, công cụ cần thiết cho người đi biển để sử dụng khi hành hải, cập nhật các thông báo hàng hải mới nhất theo danh mục thông tin cập nhật hải đồ, lập kế hoạch cho tuyến hành trình mới và thực hiện hành hải an toàn. Hải đồ giấy được biên tập và xuất bản theo các tỷ lệ riêng biệt tùy vào mục đích hành hải và độ chính xác của các thông tin đo đạc, yêu cầu hàng hải cần thể hiện. Hình ảnh trên hải đồ giấy được thể hiện bằng các màu sắc khác nhau để có thể nhìn được ở nơi thiếu ánh sáng.

 

Các đối tượng thể hiện trên hải đồ giấy được ký hiệu hóa theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 10337:2015) và phù hợp với hệ thống ký hiệu hải đồ quốc tế INT của Tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO). 

 

Hệ thống hải đồ giấy do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam sản xuất hiện nay phần lớn đã đảm bảo độ phủ các tuyến luồng hàng hải do Tổng công ty quản lý, các vùng nước cảng biển khu vực phía Nam và đáp ứng nhu cầu hành hải trên tuyến vận tải ven biển phía Nam. 

 

Việc cập nhật hải đồ luôn được thực hiện thường xuyên và định kỳ, bảo đảm tính liên tục, linh hoạt và tiện ích cho người sử dụng.

 

Thông tin cập nhật cho hải đồ giấy được cập nhật hàng tuần lên trang thông tin điện tử của Xí nghiệp và của Tổng công ty.

Hải đồ giấy luồng hàng hải