Phạm vi thực hiện: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu

Phạm vi thực hiện: Luồng hàng hải Phú Quý, Khách hàng: Cục hàng hải Việt Nam

Phạm vi thực hiện: Luồng hàng hải Soài Rạp, Khách hàng: Cục hàng hải Việt Nam

Phạm vi thực hiện: Luồng hàng hải Đầm Môn, Khách hàng: Cục hàng hải Việt Nam

Phạm vi thực hiện: Luồng hàng hải Nha Trang, Khách hàng: Cục hàng hải Việt Nam

Phạm vi thực hiện: Cảng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng, Khách hàng: Tổng công ty Phát điện 1

Phạm vi thực hiện: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, Khách hàng: Cục hàng hải Việt Nam

Phạm vi thực hiện: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Khách hàng: Cục hàng hải Việt Nam

Phạm vi thực hiện: Cảng KCN Đông Xuyên Khách hàng: Công ty Cổ phần Cảng Đông Xuyên

Phạm vi thực hiện: Cảng Thương cảng Vũng Tàu Khách hàng: Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu